درمان اعتیاد-VIPاعتیاد یک بیماری جسمی ، روانی ، اجتماعی ، مزمن ، عود کننده و پیشرونده است.

بنابراین درمان اعتیاد نیز متناسب با آن تغییر کند .

 درمان بیماری اعتیاد با درمان دارویی ، درمان غیر دارویی و تغییر سبک زندگی است.

                                            

 درمان دارویی برای بعضی از بیماران کمک کننده است ( که اکثریت هستند ) ،

درمان غیر دارویی برای همه بیماران ( حتی برای بیمارانی که مدت کوتاهی و تفننی مصرف مواد داشتند تا از مصرف مداوم مواد پیشگیری شود تا  لغزش و عود به وجود نیاید)

 و تغییر سبک زندگی برای تمام بیماران الزامی و بسیار مهم است.


برای مشاهده و استفاده از جلسات، ابتدا از قسمت ورود یا ثبت نام به رایگان وارد سایت شوید.

شماره جلسه نام جلسه قیمت (به تومان) وضعیت
1 درمان اعتیاد - مقدمه رایگان ورود
2 قدرت وسوسه 10,000
3 حل مشکلات زندگی بیماران 10,000
4 شروع کننده یا شروع کننده ها 10,000
5 فکر خوب و تصمیم گیری 10,000
6 خطای شناختی اول - ذهن خوانی 10,000
7 خطای شناختی دوم - پیش گویی 10,000
8 خطای شناختی سوم - درشت نمایی (فاجعه سازی) 10,000
9 خطای شناختی چهارم - برچسب زدن 10,000
10 خطای شناختی پنجم - بی توجهی به امر مثبت 10,000
11 خطای شناختی ششم- فیلتر ذهنی 10,000
12 خطای شناختی هفتم- تعمیم مبالغه آمیز 10,000
13 خطای شناختی هشتم - تفکر همه یا هیچ 10,000
14 خطای شناختی نهم - بایدها و نبایدها 10,000
15 خطای شناختی دهم - شخصی سازی و سرزنش 10,000
16 خطای شناختی یازدهم - استدلال احساسی 10,000
17 راههای مقابله با وسوسه1 10,000
18 راههای مقابله با وسوسه2 10,000
19 راههای مقابله با وسوسه3 10,000
20 راههای مقابله با وسوسه4 10,000
21 راههای مقابله با وسوسه5 10,000
22 فاکتورهای عمل کننده فکر 10,000
23 مصرف مواد 10,000
24 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر1 رایگان ورود
25 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر2 رایگان ورود
26 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر3 رایگان ورود
27 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر4 رایگان ورود
28 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر5 رایگان ورود
29 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر6 رایگان ورود
30 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر7 رایگان ورود
31 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر8 رایگان ورود
32 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر9 رایگان ورود
33 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر10 رایگان ورود
34 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر11 رایگان ورود
35 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر12 رایگان ورود
36 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر13 رایگان ورود
37 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر14 رایگان ورود
38 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر15 رایگان ورود
39 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر16 رایگان ورود
40 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر17 رایگان ورود
41 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر18 رایگان ورود
42 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر19 رایگان ورود
43 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر20 رایگان ورود
44 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر21 رایگان ورود
45 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر22 رایگان ورود
46 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر23 رایگان ورود
47 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر24 رایگان ورود
48 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر25 رایگان ورود
49 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر26 رایگان ورود
50 فیلم آموزش مهارت کنترل هوس مواد مخدر27 رایگان ورود